ACTE NORMATIVE APLICABILE

 

1. Constituţia Românieimodificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr.429/2003
2.       Legea nr.340/2004, republicatăprivind prefectul şi instituţia prefectului
3.       H.G. nr.460/2006, republicatăpentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului
4.       O.G. nr.27/2002, republicatăprivind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
5.       Legea nr.233/2002pentru aprobarea O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
6.       Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.190/2004, modificat prin  Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.177/2007privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor
7.       Instrucţiunile Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.1000/2005privind redactarea, gestionarea documentelor neclasificate şi activitatea de secretariat în Ministerul Administraţiei şi Internelor
8.       H.G. nr.1723/2004, modificată prin H.G. nr.1487/2005privind aprobarea de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul
9.       Legea nr.544/2001, republicatăprivind liberul acces la informaţiile de interes public
10.     H.G. nr.123/2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
​11.​H.G. nr. 478/2016​pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public
12.     Legea nr.52/2003, modificată şi completată prin Legea nr.242/2010privind transparenţa decizională în administraţia publică
13.     Instrucţiunile Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.82/2010privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative
14.     Legea nr. 215/ 2001a administraţiei publice locale
15.     Legea nr. 286/ 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale
16.     HOTĂRÂRE Nr. 1120 din 30 august 2006privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare
17.     LEGE Nr. 9 din 8 ianuarie 1998 *** Republicatăprivind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
18.     HOTĂRÂRE Nr. 753 din 26 octombrie 1998privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
19.     LEGE Nr. 161 din 19 aprilie 2003privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, modificata si completata
20.     Cod civil; Cod procedură civilă 
21.     O G 2/ 2001privind regimul juridic al contravenţiilor
22.     Legea 268/ 2001privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă
23.     LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004

privind Statutul aleşilor locali, modificata si completata

 

24.     LEGE Nr. 24 din 27 martie 2000 *** Republicatăprivind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
25.     LEGE Nr. 673 din 19 decembrie 2002privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale
26.  LEGE Nr. 50/1991 *** Republicatăprivind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
27.     LEGE Nr. 44/1994 *** Republicatăprivind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război
28.     LEGE Nr. 213/1998privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata
29.     LEGE nr. 554/2004legea contenciosului adminstrativ, modificata si completata
30.     Legea nr. 18/ 1991a fondului funciar
31.     Legea nr. 169/ 1997pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/ 1991
32.     Legea 1/ 2000pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr 18/ 1991
33.    Legea nr. 400/ 2002privind modificarea Legii nr. 1/ 2000
34.     Legea nr 247/ 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente
35.     HG 890/ 2005pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea drepturilui de proprietate privată asupra terenurilor
36.     Legea nr. 44/ 19994 Republicatăprivind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vaduvelor de război
37.     Hotărârea 1217/ 2003pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 13 alin 3 şi 4 din Legea nr. 44/ 1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vaduvelor de război
38.    Legea nr. 53Codul muncii
39.    Legea 188/ 1999privind statutul funcţionarilor publici
40.     H G 1209/ 2003pentru organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
41.     OUG 110/ 2005pentru vânzarea spaţiilor proprietate privată a statutlui sau a unităţilor administrativ- teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale
42.    Legea 95/ 2006privind reforma în domeniul sănătăţii
43.     OG 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale
44.    OG 43/ 1997privind regimul drumurilor
45.    Legea 416/ 2001privind venitul minim garantat
46.     HG 1010/ 2006pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 416/ 2001
47.     Legea 10/ 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989
48.    Legea nr.16/1996referitoare la Arhivele Naţionale
49.     Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.650/2005privind organizarea şi administrarea Fondului Arhivistic al Ministerului Administraţiei şi Internelor
50.    Legea nr. 500/ 2002privind finanţele publice
51.    Legea nr. 82/ 1991legea contabilităţii
52.     OMFP nr. 1792/ 2002pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice
53.     OUG nr. 34/ 2006privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
54.     OMFP 1850/ 2003pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 7/ 2001 privind impozitul pe venit
55.     OG nr. 1/ 2006pentru reglementarea unor măsuri financiar- fiscale în domeniul asigurărilor sociale
56.     OG nr. 2/ 2006privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006
57.     Legea nr. 154/ 1998privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
58.     OUG nr. 24/ 2000privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
59.     Legea nr. 76/ 2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
60.     Legea nr. 138/ 1999privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
61.     Ordinul nr. 19/ 2005privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază începând cu ianuarie 2005
62.    Legea nr. 571/ 2003privind Codul fiscal
63.     OUG nr. 138/ 2004pentru modificarea şi completarea Legii 571/ 2003 privind Codul fiscal
64.     OUG nr. 158/ 2005privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
65.     Ordinul nr. 142/ 2006pentru modificarea Ordinului 221/ 2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate
66.     Legea nr. 19/ 2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
67.     H.G. nr. 499/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor
68.     Legea nr. 15/2003privind sprijinul acordat  tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
69.     H.G. nr. 251/1994  privind stabilirea componentei, a atribuţiilor şi a modului de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor
70.     H.G. nr. 1213 / 2006  privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private
71.    H.G. nr. 1217/2006privind promovarea incluziunii sociale
72.     H.G. nr. 1827/2005privind aprobarea programului de implementare a Planului Naţional Antisărăcie şi Promovarea Incluziunii Sociale pe perioada 2006-2008
73.     Legea nr. 116/2002privind pevenirea şi combaterea marginalizării sociale cu precizările ulterioare
74.     Legea nr. 202/2002privind egaliatea de şanse între femei şi bărbaţi, cu modificările ulterioare
75.     H.G. nr. 1054/2005privind regulamentul de organizare al comisiilor judeţene a a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi    bărbaţi
76.     Legea nr. 24/200privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată
77.     O.U.G. nr. 102/1999privind protecţia specifică şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
78.    Legea nr. 519/2002pentru aprobarea O.U.G. nr. 102/1999
79.    Legea nr. 54/2003a sindicatelor
80.     H.G. nr. 314/2001privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere şi al prefecturilor, cu modificările şi completările ulterioare
81.     O.U.G. nr. 21/2004privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată şi modificată prin legea nr. 15/2005
82.     O.U.G. nr. 16/2001republicată privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
83.     Ordinul Min. Ind. şi Resurselor nr.265/2001 şi al Min. Admin. Publice nr.503/2001pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice şi a Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile
84.     H.G. nr.856/2002privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea  listei cuprinzând deşeurile
85.     H.G. nr. 166/2004pentru aprobarea proiectului " Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET
86.     O.U.G. n.r 61/2003pentru modificarea alin.2 al Art.7 din OUGnr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor ind. reciclabile
87.     Legea nr. 431/2003privind aprobarea OUG Nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor ind. reciclabile
88.    O.G. nr.86/2001privind serviciile de transport public local de călători
89.     Legea nr.284/2002pentru aprobarea O.G. nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători
90.     H.G. nr. 828/20003pentru aplicarea O.G. nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători
91.    O.U.G. nr. 109/2005transporturile rutiere
92.     Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea O.G. nr. 26/2000

cu privire la asociaţii şi fundaţii ;

 

93.     Legea 195/2001Legea Voluntariatului, modificată şi completată prin O.G. 58/2002;
94.     H.G. nr. 544/2005privind reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru Monitorizarea Reformei Administraţiei Publice
95.     Legea nr. 202/2002privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, cu modificările ulterioare
96.     Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1120/2006

privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii internaţionale

 

97.     OUG 105/ 2003privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de menţinere pentru familia moniparentală
98.     Legea 248/ 2005privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, modificată şi completată
99.     H G 94/ 2006privind Normele metodologice de aplicare a Legii 248/ 2005
100.  OG 83/ 2001 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor şi serviciilor publice comunitare regim permisede conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 362/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare
101.  Regulamentul (CE) nr.2252/2004 al Consiliului din 13.12.2004privind standardele pentru elementele de securitate şi elementale biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre
102.  H.G. nr.1693/2004privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, cu rectificarea ulterioară
103.  Decizia Primului Ministru nr.194/2007pentru stabilirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii serviciilor publice
104.  O.U.G. nr.94/2008pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie, cu modificările şi completările ulterioare
105.  Cod penal, Cod civil, Cod procedură civilă, Cod procedură penală 
106.  Legea nr.21/1991, republicatăa cetăţeniei române
107.  Legea nr.119/1996, cu modificările ulterioarecu privire la actele de stare civilă
108.  Legea nr.677/2001, cu modificările ulterioarepentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
109.  O.U.G. nr.112/2001privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teriroriului ţării de cetăţenii români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România, aprobată prin Legea nr.252/2002
110.  O.G. nr.41/2003, cu modificările ulterioareprivind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
111.  H.G. nr.560/2000pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează Sistemul Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei
112.  H.G. nr.1883/2006pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor
113.  Legea nr.272/2004, republicatăpivind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
114.  Regulamentul (CE) nr.2201/2003 al Consiliului din 27.11.2003pivind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1347/2000
115.  Regulamentul (CE) nr.44/2001 al Consiliului din 22.12.2000pivind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială
116.  Legea nr.191/2007pntru aprobarea  O.U.G. nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data sderării României La Uniunea Europeană
117.  OUG 195/ 2002pivind circulaţia pe drumurile publice
118.  Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 
119.  Ordinul M.A.I. nr.1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor
120.  Ordinul M.I.R.A. nr.207/2007pntru aprobarea Metodologiei privind producerea, gestionarea şi valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare, fabricate în atelierele zonale structura D.R.P.C.I.V.
121.  Legea nr.9/2012pivind taxa pe emisiile poluante provenite de la autovehicule
122.  Ordinul M.A.I. nr.268/2010pivind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere
123.  Ordinul M.A.I. nr.163/2011prvind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti
124.  HG 85/ 2003privind regulamentul de aplicare a OUG 195/ 2002
125.  Legea nr. 188/1999privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.cu modificările ulterioare
126.  H.G. nr.1209/2003privind organizarea şi dezvoltarea cariereii funcţionarilor publici
127.  Legea nr.7/2003privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
128.  H.G. nr. 749/1998privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor  de stabilire a salariilor de bază între limite
129.  H.G. nr. 1210/2003privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare
130.  Legea nr. 198/2005privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
131.  Legea nr. 19/2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare
132.  H.G. nr. 250/1992privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare
133.  H.G. nr. 432/2004privind dosarul profesional al funcţionarilor publici
134.  O.G. nr. 2/2006privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006
135.  Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 9055/2006privind  stabilirea modalităţii de acordare a calificativelor şi aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2006
136.  Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 7660/2006privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice
137.  Legea nr. 115/1996privind declararea şi controlul averilor demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere, cu modificările şi completările ulterioare
138.  OUG 56/ 2004privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
139.  H.G. 783/ 2005pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 56/ 2004
140.  O.U.G. 6/ 2005pentru modificarea şi completarea OUG 56/ 2004
141.  Legea 156/ 2005privind aprobarea OUG 6/ 2005
142.  Legea 452/ 2004privind OUG 56/ 2004
143.  Decret 854/ 2004privind promulgarea Legii 452/ 2004
144.  O.U.G Nr. 30 din 12 aprilie 2006privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
145.  O.U.G   Nr. 34 din 19 aprilie 2006privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
146.  ORDIN   Nr. 73 din 29 martie 2006privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media
147.  LEGE   Nr. 111 din 27 aprilie 2006pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
148.  ORDIN   Nr. 155 din  2 octombrie 2006

privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică

 

149.  

LEGE   Nr. 337 din 17 iulie 2006

 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
150.  HOTĂRÂRE   Nr. 728 din  7 iunie 2006pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice
151.  HOTĂRÂRE   Nr. 925 din 19 iulie 2006pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
152.  HOTĂRÂRE   Nr. 942 din 19 iulie 2006pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
153.  HOTĂRÂRE   Nr. 1056 din  9 august 2006privind modificarea art. 102 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
154.  

HOTĂRÂRE   Nr. 1337 din 27 septembrie 2006

 

privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de serviciu
155.  ORDIN          Nr. 2374 din 12 decembrie 2007privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
156.  ORDONANŢĂ   Nr. 9 din 24 ianuarie 2007privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice
157.  

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 11 din 20 februarie 2007

 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
158.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 12 din 28 februarie 2007pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului
159.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 14 din  7 martie 2007pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
160.  ORDIN   Nr. 20 din 11 ianuarie 2007privind aprobarea Procedurii de transmitere a registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic
161.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 47 din 23 mai 2007cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
162.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 22 din 28 martie 2007pentru modificarea şi completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
163.  ORDONANŢĂ   Nr. 46 din 28 august 2007privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
164.  LEGE   Nr. 47 din 13 martie 2007pentru completarea art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
165.  

HOTĂRÂRE   Nr. 48 din 17 ianuarie 2007

 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi
166.  LEGE   Nr. 50 din 13 martie 2007pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
167.  HOTĂRÂRE   Nr. 81 din 27 martie 2007pentru aprobarea Normelor de audit intern
168.  REGULAMENT   Nr. 1 din 10 martie 2008

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici*)

 

169.  ORDONANŢĂ   Nr. 2 din 30 ianuarie 2008pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale
170.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 20 din 27 februarie 2008privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale
171.  HOTĂRÂRE   Nr. 20 din  8 aprilie 2008privind interpretarea unitară a unor prevederi din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
172.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 28 din 19 martie 2008

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

 

173.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 37 din 26 martie 2008

privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

174.  LEGE   Nr. 86 din  8 aprilie 2008privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
175.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 92 din 24 iunie 2008

privind statutul funcţionarului public denumit manager public

 

176.  DECIZIE   Nr. 92 din 16 mai 2008privind modificarea componenţei Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici
177.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 99 din 27 august 2008

privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice

 

178.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 125 din  8 octombrie 2008

pentru modificarea şi completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 

179.  ORDIN   Nr. 3274 din  5 noiembrie 2008privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice
180.  

ORDIN   Nr. 3154 din 24 octombrie 2008

 

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 911/2007
181.  LEGE   Nr. 213 din 24 octombrie 2008pentru modificarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
182.    LEGE   Nr. 86 din  8 aprilie 2008privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
183.  ORDIN   Nr. 703 din  6 ianuarie 2009privind stabilirea programului de lucru în Ministerul Administraţiei şi Internelor
184.  LEGE   Nr. 9 din 14 ianuarie 2010

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 

185.  

ORDIN   Nr. 4 din  8 ianuarie 2010

 

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere
186.  HOTĂRÂRE   Nr. 37 din 15 ianuarie 2010pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor
187.  ORDIN   Nr. 946 din  4 iulie 2005    *** Republicatpentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial
188.  LEGE   Nr. 234 din  7 decembrie 2010pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
189.  ORDIN   Nr. 1649 din 17 februarie 2011privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial